48

40

41


altında, çözümü gereken meseleleri Başbakan'a şöyle özetlemektedir :

-Enflasyonun azaltılması,

-Döviz gelirlerinin artırılması,

-Mevcut tesislerin tam kapasitede çalışır hale getirilmesi,

-Süratle ihracata yönelme,

-Karaborsanın ve yoklukların giderilmesi,

-Yatırımların, istihdamı artıracak tarzda yeniden hızlandırılması,

-Gelir dağılımı düzeltilerek, kaybolmakta olan orta gelir grubunun genişletilmesi.

Özal, raporunda, "Bu mesellerin kötüleşen dünya ve özellikle Ortadoğu şartlarında çözülebilmesi için aşağıdaki ana prensiplere göre hareket edilmesi" gerektiğini vurgular :

-Ülkenin ekonomik idaresinde koordinasyonun ve karar bütünlüğünün sağlanması.

-Ekonomik idarede genel mahiyette makro tedbirlere çok ağırlık verilmesi, detaydaki müdahalelerden kaçınılarak ekonominin doğal kanunları içinde gelişmesine imkan verilmesi.

-Karaborsanın önlenmesi için esas itibariyle çift fiyat sisteminin kaldırılması.

-Devlet teşebbüslerinin verimli çalışmalarının sağlanması yanında, bunların zararlarının ve devletçe yapılan subvansiyonların kaldırılması veya asgariye indirilmesi. Şurası unutulmamalıdır ki, yapılan her zarar veya subvansiyon, ekonomi tarafından ödenmektedir.

Dış ticaretin dengeli bir şekilde götürülmesi ve döviz gelirlerinin genişletilmesi için en önemli nokta olarak gerçekçi kur politikasının uygulanması. Değeri gerçek değerinden daha yüksek bir kur politikası izlenmesi ithalatı cazipleştirecek, ihracatı ve diğer döviz girişlerini cezalandıracaktır.

-İhracatın hızla geliştirilmesi. için özel tedbirler uygulanması.

-Kalkınmada fertlerin teşebbüs gücünden azami şekilde yararlanılması
 


-Çalışma sürelerinin artırılması.

-Moneter tedbirlerin enflasyonu düşürmenin en önemli vasıtalarından biri olduğunu kabul ederek, bunun dikkatle uygulanması.

-Düşen yatırım temposunun kısa veya orta vadede hızlanamayacağı gerçeğinden hareketle, meydana gelen açığın kapatılmasında yabancı sermayenin önemli bir vasıta olarak kullanılması.

-İhracatın geliştirilmesi için yurtiçi talep baskısının azaltılması şarttır. Bunun için moneter tedbirler yanında ücret artışlarının 5-6 yıl boyunca enflasyona paralel ve onu yavaşlatacak bir tarzda eşel mobil sistemine bağlanması.

-Vergi sistemindeki çarpıklıkların düzeltilerek vergi yüklerinin daha adil bir tarzda dağıtılması, bu suretle vergi gelirlerinin artırılması.

Turgut Özal, Demirel'e verdiği raporda, yukarıdaki ana ilkelerin ışığında ekonominin içine düştüğü fasit dairenin kırılabilmesi için şu üç ana tedbirin büyük önem taşıdığını belirtir :

"-Bunlardan birincisi, Türk parası değerini bir şok yapacak tarzda karaborsanın oldukça üstüne çıkarmak, böylece ilk hamlede işçi ve diğer görünmeyen kalem gelirlerini artırmaktır. ilk ay için dışarıdan alınacak 500 milyon dolar veya daha yukarıda bir destekle, süratle petrol ithalatını ve stok seviyesini yükseltmek fevkalade önemlidir. Bu yapılınca, sanayi tesislerinin akaryakıt darboğazından meydana gelen duruşları önlenecektir. Fuel-Oil ile çalışan santraller tam kapasite ile devreye girecek, elektrik kısıtlamaları asgari hadde inerek önemli bir darboğaz genişleyecektir

-İkinci önemli tedbir ise süratle transferler sağlayarak karaborsaya giden dövizleri normal kanallara sevketmek, böylece döviz gelirlerini süratle artırmaktır.

-Bunlara ilaveten üçüncü önemli bir tedbir, piyasada para darlığı yaratılarak Türk Parası'na olan talebin artırılmasıdır. Bu yapıldığı zaman gerek yurt içinde, gerek yurt dışında tutulan dövizlerin Türk Parası'na çevrilmek üzere gelişi hızlanacaktır.

 

 Geri

İleri