8

280

281

duracağımız konulardan birisi olacaktır. Değerli Delegeler,

Şimdi de ana hedefimize varabilmek için özel önem vereceğimiz ve üzerinde ağırlıkla durmamız gereken sahalara değinmek istiyorum.

21'nci asır yüksek teknoloji ve bilgi çağıdır. 80'li yıllarda başlayan teknoloji ihtilali, başta elektronik ve biyoteknoloji olmak üzere bilimde sağlanan başdöndürücü gelişmeler, insanoğlunun beyin gücünü daha iyi kullanmasını sağlayarak önüne inanılmaz sonsuzluk açmaktadır. Önümüzdeki asır ferdin asrıdır, bilgi asrıdır. Defalarca ifade ettiğim gibi, bu asırda fertlerin kitleler halinde değil daha çok ufak gruplar ve tek tek çalıştıkları bilgisayar, telekomünikasyon, nakliye, inşaat, turizm gibi ekonomik faaliyetlerden oluşan hizmet sektörü, toplam işgücünün yüzde sekseninden fazlasını istihdam edecektir. Mutlaka idrak etmemiz gereken husus, 21'inci yüzyılı şekillendirecek olan hizmet sektörünün daha kabiliyetli, daha bilgili insana ihtiyaç gösterdiğidir. Değişim, ferdin bizzat kendisinden başlayacaktır. İleri ülkeler arasına girebilen milletler, bu değişimi gerçekleştirebilen, insanını 21'inci yüzyılın gerekleri doğrultusunda eğitebilen milletler olacaktır. Türkiye'nin bundan böyle hedefi, binlerce kişinin çalıştığı devasa tesisler değil, bilgi çağının arkasında kalmayacak insan yetiştirmek olmalıdır.

Bu sebeple üç sahaya özel önem vermek mecburiyetindeyiz. Bunlar : eğitim, sağlık ve yüksek teknolojidir. Önümüzdeki on senede bütün gücümüzle yükleneceğimiz üç saha bunlar olmalıdır.

-Eğitime fevkalade büyük önem vermeliyiz.

-Eğitimde zihniyet değişikliğine fevkalade ihtiyaç vardır.

-Okulların devletçi zihniyetten artakalan yöntemlerle yönetimine son verilmelidir.

-Okullarımızın yönetimini, bürokratik tahakkümden kurtarmak, topluma, yani mahalleye, şehre ya da bölgeye malet-mekten kaçınmamalıyız. Mahalleli burası benim okulum, şehirli burası benim lisem, şu üniversite bizim ilimizin üniversitesi diyebilmelidir. 21'inci yüzyıla uygun olan sistem budur.

-Devlet ancak standartları tespit etmek, eğitim kalitesini denetlemek ve eğitimi desteklemek görevini üstlenmelidir.

Kitleler çağının sona ermesi, ferdin toplumun merkezine yerleşmesi, insan sağlığına geçtiğimiz yüzyıllarda görülmeyen önemin verilmesini getirmiştir. Türkiye'de sağlık sorununun halledilmemiş olmasının temel nedeni, mevcut sağlık sistemimizin bürokratik sistemin verimsizliğine teslim edilmiş olmasıdır. Sağlıklı toplum gerçekleştirebilmek için sağlık sistemimizi tıpkı okullarımızda teklif ettiğim gibi devletin elinden çıkarıp halka maletmeliyiz. Sistemi, sağlık hizmetlerinden yararlananların bizzat müdahil olabilecekleri bir yapıya kavuşturmamız gerekir.

Bakınız, rekabete kapalı sanayinin gelişmesinin mümkün olmadığı gibi, rekabete kapalı eğitimin ve sağlık hizmetlerinin de gelişmesi mümkün değildir.

Yüksek teknolojiye bir an evvel geçebilmenin en kestirme ve en sağlıklı yolu, insanların ihtiyaç duydukları bilgileri en iyi şekilde ve en kısa zamanda emirlerine amade kılan sistemlerin geliştirilmesidir. Geçtiğimiz dönemde, elektronik, bilgisayar ve enformatik sahalarında çok büyük gelişmeler sağlanmış olmakla beraber, bu alanlarda en son gelişmeleri yakinen takip etmek mecburiyetindeyiz. Sadece üniversitelerimize, öğretim müesseselerimize değil, bütün insanlarımızın emrine kütüphaneler, bilgi bankaları gibi en modern sistemleri sunmak, batının ileri ülkelerinin bilgi ağlarıyla bütünleşmek zorundayız. Mevcut yüksek teknolojiyi mutlaka dışardan getirmeliyiz. Şunu ifade edeyim ki, bulunan herşeyi yeniden keşfetmeye lüzum yoktur ama keşfedilen şeylerin üzerinde ileri gitmek imkanı vardır. Türkiye, bilgi çağına ancak bu yolla sıçrama yapabilecektir.

Değerli Delegeler,

Şimdi sizlere ana hedefimize varmak ve ileri bir ülke olabilmek için üç temel prensibe sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Bu prensiplerden ilki 'Düşünce Hürriyetidir. Düşünme kabiliyeti çeşitli yollarla engellenen, düşündüğünü söyleyemeyen, düşünceye saygıyı öğrenmeyen bir toplumun ilerlemesine, yukarıda öngördüğümüz hedeflere ulaşmasına imkan ve ihtimal

 Geri

İleri