8

170

171

çıkacaktır Türkiye bir 'Turist Cenneti' haline gelmektedir. Gayet tabii bunun sebebi nedir? Yıllar önce gelişemeyen, kalkmamayan, anarşi içinde olan, birbiriyle kavga eden memlekete turist gelir mi? İşte bugün güven içinde olan, huzur içinde olan Türkiye'ye turist daha çok fazla gelecektir. Bugün Avrupa'da Türkiye 'Yıldız Ülke'dir. Memleketimizin her tarafı şantiye halindedir. Köylerimiz, kasabalarımız ışıl ısıldır. Elektrik enerjisinde kesinti mi diyeyim, kısıntı mı diyeyim hiçbirisi kalmamıştır. Beş yılda, bütün Cumhuriyet tarihinde kurulmuş elektrik tesisleri işletmeye alınmıştır. Beş yıl içinde köylerimizin elektrik derdi, telefon derdi hem de otomatik olmak kaydıyla yüzde doksan dokuz çözülmüştür. Bugün birkaç tane köyümüz kalmışsa, o da şartların çok zorluğu sonucudur. Ama şunu da ifade etmek isterim, bizim gibi köylerinin elektrik ve telefon derdini bu kadar kısa zamanda çözen hiçbir iktidar görülmemiştir. Geçmiş yıllarda hızla nüfusu artan şehirlerimizin problemlerine de biz eğildik. Büyük şehirlerimizin etrafında gecekondular meydana gelmeye başlamıştı. Bunların halledilmesi, şehirlerin yaşanılır yerler haline getirilmesi için, mahalli idarelere de en büyük önemi verdik. Şikâyet edenler olabilir, birtakım laflar söyleyenler olabilir, ama yaptığımız iş Allah için doğrudur. İşte gecekondu imar affı... Binlerce, yüzbinlerce gecekonduya tapuları veriliyor. İşte toplu konut... Bütün şehirlerde toplu konutlar abideler gibi yükseliyor. Kanalizasyon, içme suyu ve halledilemeyen bütün meselelerin ağırlığı bizim iktidarımıza gelmiş ve bizim iktidarımız bunlara çözüm yolları bulmuştur. Mali ve ekonomik sistem yeni baştan düzenlenmiştir. Elli üç sene Türkiye sıkı bir kambiyo rejiminden geçti. Cebinde yabancı para taşımak suçtu. Hapse girerdiniz. Bu sistem hiçbir iktidar tarafından değiştirilememiştir. Biz bunu aldık bir kenara attık. Yepyeni bir kambiyo sistemi kurduk. Bugün döviz taşımak suç değildir. Zannediyorlardı ki, döviz bu şekilde muamele görürse dövizsiz kalırız. Tam tersi oldu. Bugün Türkiye'de döviz taşıyor. Her tarafta döviz var. İsteyen istediği kadar yurt dışına gitsin. Vaktiyle yurt dışından bavul bavul getirilen eşyalar, artık Türkiye'den bavul bavul yabancılar tarafından dışarıya götürülüyor.

Dış politikaya da aktif yaklaşımları biz getirdik. Bizden evvelki dönemde dış politika, üzerinde durulmayan, fazla aktif olmayan, sade 'içine kapanık bir dış politikaydı. Biz dış politi-

kamıza büyük aktivlte getirdik. Dünyanın en sıcak bölgelerinden birinde olmamıza rağmen, bugün bu bölgede Türkiye'nin itibarı en yukarıya çıkmıştır. İşte yanımızda İran, Irak. Bu ülkeler bizlerle beraber, bizimle dostturlar. İkisi kavga etmektedir. Ama her ikisi de Türkiye'ye, kendi ülkesini öbür ülkede temsil hakkı vermişlerdir. Bu gösteriyor ki, Türkiye aranan bir ülkedir. Yakın zamanda Yunanistan'la da aramızda diyalogu biz başlattık. Çünkü biz Atatürk'ün söylediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh'a bütün kalbimizle inanıyoruz. Türk tarihinin dış politika bakımından en büyük hamlesini Anavatan iktidarı yaptı. Bu hamle nedir? Avrupa Ortak Pazarı'na müracaatı Anavatan iktidarı yapmıştır. Çünkü bu bir cesaret meselesiydi. Bu, Türkiye'nin bu müracaatını yapacak kapasiteye ve güvene erişmesi meselesiydi.

...Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri, bir arzu içinde. Bu arzu nedir? Bir an evvel ileri ülkelere yetişmek. Atatürk bunu ifade etmiş. Ne demiş? 'Muasır medeniyet seviyesine yetişmek hedefimizdir demiş. Bu arzu sadece Türkiye Cumhuriyetinin arzusu değil, son yüz senede Osmanlı Devletinin de arzusu... Bütün yenilik hareketlerinin gerisinde bu güç var. Niçin biz Avrupa'dan geriyiz, niçin Avrupa bizi yeniyor, niçin ona karşı mağlup oluyoruz? Niçin, niçin, niçin? Kalkınmaya başlıyorsunuz, on sene sonra Cumhuriyet devrinde kalkınma hamlesi artıyor. On sene sonra tıkanıyorsunuz. Döviziniz yetmiyor. Kalkınma duralıyor. Biraz gelişmişlik çemberine bağlısınız, o zinciri kırmak lâzım. Nasıl kıracağız? Anavatan iktidarı, iktidar olmadan evvel ben şahsen 15-20 sene bu durumu inceden inceye incelemişimdir. Sebepler nelerdir diye. Nasıl yapalım ki, bu dar zinciri kıralım, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler arasına atalım. Bunu yapamadığımız zaman, daima aşağıda kalmaya mahkûmuz. Yolunu Anavatan iktidarı bulmuştur. Nasıl bulduğunu anlatacağım :

1979 senesine gelinceye kadar bütün Cumhuriyet devrinde Türkiye'nin ihracatı esas itibariyle tarım ürünleridir. Bu tarım ürünleri ihracatımızın yüzde 60'ı yüzde 80'ini tutmaktadır. Dünya'da üç çeşit ülke var. Tarım ürünleri satanlar, hammadde satanlar, petrol gibi, maden gibi bir de sanayi malı satanlar var. İşte bu dünyanın çarkları var ya, bu dünyanın çarkları bu sanayi ülkelerinin lehine çalışıyor. İşte yüz elli senedir Osmanlı İmparatorluğu'nu, son altmış senedir de Türkiye'yi sı-

 Geri

İleri