8

112

113

Memur ya da ücretli çalışan her vatandaş ve onların emekli, dul ve yetimleri bu vergi iadesinden yararlanmaktadır.

Önümüzdeki sene, diğer vatandaşlarımız da, çiftçilerimiz de, esnafımız da bundan yararlanacaktır.

Bu suretle, ayrıca devlet daha çok ve daha istikrarlı biçimde vergi toplamaktadır.

Bir diğer icraatımız, Toplu Konut ve Kamu İdaresi Fonu'nu kurmak olmuştur. Evvelden kaçakçının cebine giren para şimdi ithalat yoluyla bu fona aktarılmaktadır.

Hem fona kaynak, hem de vatandaşa sağlam bir gelir kazandırmak için köprü, baraj gelir ortaklığı senetleri sunulmuştur.

Türkiye'mizin, daha doğrusu büyük şehirlerimizin en önemli sorunlarından biri olan konut sorunu, hal yoluna sokulmuştur.

İnşaat sektörü çok yönlü olarak desteklenmeye devam edecektir.

Konut meselesi ile ilgili olarak, İmar Affı Kanunu çıkarılmış, ruhsatsız yapıda, gecekonduda yaşayan milyonlarca vatandaşımızın ıstırabına son verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu ihdas edilmiştir.

Çünkü, bu memleketin ihtiyacı olan baraj, yol, hastane gibi devletin yapması gereken işler için para nereden bulunacaktır?

Satınalma gücü olan vatandaş da, satınalma anında devletini destekleyecektir.

Alınan her vergi biliniz ki sevgili vatandaşlarım, elektrik olarak, su olarak, yol, köprü, okul, hastane ve benzeri nice devlet hizmeti olarak size geri dönecektir.

Çıkardığımız kanunları burada tek tek saymaya kalkarsam bu programın süresine sığmaz.

Fakat icraat felsefemize, millete hizmet azmimize bir örnek olarak şunu vereyim :

Elli beş yıldır kimsenin el süremediği Türk Parasını Koruma Mevzuatı, 2000 sayfadan 30 sayfaya indirilmiş, iş icat et-

mek değil, iş bitirilmiştir.

Bu iki yıl içinde Türkiye'nin çehresi sadece içte değişmemiştir. Türkiye'nin çehresi dışarda da değişmiştir.

İtibarımız artmıştır ve artmaya devam edecektir.

Ekonomisi güçlü bir Türkiye, ekonomisi güçlendiği sürece hem siyasi, hem iktisadi dış itibar bakımından da güçlenecektir.

Bugün dünya, ekonomi konuşuyor. Bugün dünya lâf değil, iş üretiyor. Bizim de seçtiğimiz yol, yöntem budur.

Devletlerin ve milletlerin hayatında iki yıl çok kısa zaman parçasıdır.

Önemli darboğazlardan geçmiş, büyük badireler atlatmış bir ülkede, yeni kurulan bir hükümet, sanılır ki işe çekingen başlar.

Biz, tam tersini yapmışızdır.

Hiçbir siyasi hesaba dayanmadan, kısa vadeli endişelerden uzak, memleketin hiç el atılmamış, dokunulmamış meselelerin üstüne üstüne gidilmiştir.

Yıllarca, hatta yüzyıllarca iktisadi, mali ve toplumsal hayatta müzminleşmiş problemlerimize çözüm arama sürecine girilmiştir." (1)

Hedef 2000'li Yıllar

Özal, büyük hedefleri olan insandır. Öyle hedefler gösterir ki, herkes önce şaşırır, sonra yavaş yavaş alışmaya başlar. Bir zaman sonra da, onun gösterdiği hedefler, toplumun ortak idealleri haline gelir.

Toplumdaki "az gelişmiş ülke insanı olma" kompleksini silip attığı gibi, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğu inancını kafalara yerleştirir. Yaptıklarıyla, söyledikleriyle ve gösterdiği hedeflerle herkesi inandırır buna...

Onun en büyük hedefi ve rüyası, Türkiye'yi 2000'li yılların

(1) icraatın içinden. 29 Aralık 1985

 Geri

İleri