8

108

109

Özal'ın durmaya niyeti yoktur. Elli yıllık gecikmişliği adeta birkaç yılda kapatmaya çalışmaktadır.

Devlet İhale Yasası'nı yeniden düzenlerken, vergi yasalarını gözden geçirir. Mahalli idarelerin güçlendirilmesi amacıyla genel bütçedeki vergi gelirlerinden aktarılan yüzde 5'lik pay ikiye katlanır.

Kamu gelirlerini artırmak, ekonomide etkinliği sağlamak için vergi yasalarında değişiklik yapılıp, sekiz kalem vergi yürürlükten kaldırılırken; çağdaş vergilendirme açısından belli kolaylıklar sağlayan, vergi denetiminin etkinliğini artıran ve genel bir vergi olması nedeniyle kaynak tahsislerinde etkinliği bozmayan Katma Değer Vergisi (KDV) uygulaması başlatılır.

Akaryakıt Tüketim Vergisi ile bazı yatırımlar için yeni kaynak yaratılır. Bu düzenlemeyle akaryakıt tüketimi üzerinden yüzde 6 oranında pay, bir fon hesabında toplanarak, başta mahalli idareler olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılır.

Serbest piyasa ekonomisinin oluşması için Serbest Ticaret Bölgeleri kurulur. Ekonominin en büyük sorunu olan sermaye yetersizliğini gidermek amacıyla yabancı sermayenin Türkiye'ye akışını sağlayacak mevzuat değişiklikleri yapılır. Türkiye'ye yabancı sermaye akışı sağlanır. Yabancı sermayenin teşvik edilmesi, turizm yatırımlarına teşvikler sağlanması, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sorunu olan döviz darboğazını ortadan kaldırır.

Halka vaadettiklerinin hepsini bir bir yapmaya başlayan, kendi deyimiyle "transformasyon"u gerçekleştirerek sözünü tutan Turgut Özal, fırtına gibi kararlar alırken, Türk insanının düşünce yapısındaki değişim de hızla kendini hissettirmeye başlar. Özal'ın aldığı her ekonomik karar, toplumda derin sarsıntılar yaparken, Türk insanının ufku açılacak, Anadolu'nun her yanından cesaretli girişimciler fışkıracaktır. O günlere kadar ticareti bilmeyen, yurtdışına mal satmayı aklına bile getirmeyen, parasını yastık altında saklayan, kalitesiz malla yetinmek zorunda kalan insanlar adeta derin bir uykudan uyanırlar. Herkes parasının hesabını yapmaya, yatırıma yönelmeye başlar. Türk halkı birden o güne kadar aklına gelmeyen kavramların içinde buluverir kendini. Banka, faiz, enflasyon, döviz, kâr,

 

zarar, uluslararası boyut sözcükleri önem kazanır. Kısacası Özal'la birlikte Türk halkı hem kendisi hem de ülkesi için daha boyutlu, daha cesur, daha atak davranmaya başlar. (1)

Türkiye'nin Çehresini Değiştirdi

Özal'ın başarıları saymakla bitmez.

Bankacılık sistemini değiştirir, mali piyasaları canlandırır.

imar affını çıkarır, kambiyo suçlarını affeder.

Klasik devlet anlayışını terkeder, merkezi otoriteyi bölgesel alanlara götürür, yerel yönetimlerin gelir ve imkânlarını artırır.

Tabuları yıkar.

Türkiye'nin Batı ile entegrasyonunu sağlar.

Türk Ceza Kanunu'ndaki 141-142 ve 163. maddeleri ' kaldırarak, demokratikleşmede o güne kadar kimsenin cesaret edemediği önemli adımlar atar.

İç pazarlara alışmış olan özel sektörü dış pazarlara açar. Kendi yaptığı gibi sanayicilerin, işadamlarının, bürokratların neler olup bittiğini görmeleri, dünyada boy göstermeleri için, onların önüne düşüp dünyayı karış karış dolaşır.

Çevreciliğe kadar uzanan yepyeni kavranılan gündeme getirir.

Slogancı zihniyetin yerine sağlam bir ekonomik zihniyeti oturtur.

Türkiye'nin büyük bir hızla çehre ve kabuk değiştirmesini sağlar.

Akıl almaz işler yapar. Dünya kavramlarını Türk toplumuna getirir ve bunları kabul ettirir.

Türk insanına özgüven kazandınr. İsteyen, istediğini almasını bilen yepyeni bir insan tipi çıkarır ortaya.

Bazı sanayicilerin "dayanamayız, batarız" itirazlarına rağmen, tam üyelik için Avrupa Topluluğu'na başvurur.

Gelişmiş ülkeler düzeyinde telefon sistemi, havaalanları ve

(1) Sabah Gazetesi, 18 Mayıs 1993

 Geri

İleri